TatarTatar

Definition of әләк – Tatar explanatory dictionary

äläk

әләк (original transcription)

alak (english transcription)

1) Оешма җитәкчеләренә, хөкүмәт вәкилләренә һ.б.ш. югары органнарга, кемне дә булса берәр нәрсәдә гаепләп, яла ягып язылган яки телдән хәбәр ителгән яшертен шикаять. Шымчылык итү, яла ягу, әләк язу – болар аның [Шоманың] канына сеңгән, яшәү рәвешенә әйләнгән. Ф.Сафин. Нәҗес куллар тарафыннан язылган күпме әләк! И.Юзеев. Ксенофонтов, үзенә алиби өчен, әти өстеннән әләк яздырта. Х.Камалов

2) Берәр кеше яки нинди дә булса вакыйга яисә гамәл турында ризасызлык белән җиткерелгән сүз, хәбәр. – Әлеге әләкне актив утырышында тикшерик!

--- – Бик хуп. Тик менә «әләк» диюегез

генә ошап бетми. Әләк түгел, үтенеч бу. Г.Бәширов